Grondslag

Depositum Custodi betekent letterlijk ‘bewaar het pand’. Dit is ontleend aan 1 Timotheüs 6:20 en 21:

 ‘O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.’

Op DC hebben wij de openbaring van God door Zijn Woord, de Bijbel, als fundament. Zoals een gebouw niet kan blijven staan zonder fundament, kan de vereniging niet zonder de Bijbel. Aan de Bijbel kennen we daarom het hoogste gezag toe op onze vereniging.

Naast de Bijbel maken we gebruik van verschillende belijdenisgeschriften zoals de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, omdat deze geschriften de Bijbelse leer adequaat weergeven. Als vereniging willen we in de gereformeerde traditie staan. Vragen die wij nu hebben, zijn soms in het verleden ook al gesteld en beantwoord. Van die antwoorden kunnen wij nu nog profijt hebben. Daarom is het goed om op studiekringen boeken uit deze traditie te bestuderen.  Zij kunnen ons helpen een richting te geven aan onze leer en ons leven. Om deze reden wordt er van ieder lid verwacht dat ze lid zijn van een Institutiekring waarbij we in 4 jaar de Institutie van Calvijn lezen.

‘En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.’ 2 Petrus 1:19

We hopen dat alle activiteiten in dat Licht mogen staan!