over ons

Ontstaan

Depositum Custodi is een reformatorische studentenvereniging, die bestaat sinds 1986.  De vereniging werd opgericht door drie studenten: Martha Scholten, Rochus van Kampen en Jan Weststrate. In het begin was de vereniging een klein studiegroepje dat af en toe samenkwam om over een boek te discussiëren. Door de jaren heen is DC een echte studentenvereniging geworden. De naam van de vereniging is gekozen naar aanleiding van 1 Timótheüs 6:20. De verenigingsbrede bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, maar de leden komen uit het hele land. 

Door de jaren heen heeft  Depositum Custodi  zich aangepast naar het aantal leden dat de vereniging kent. In de beginjaren werden elk jaar zes à zeven lezingen georganiseerd, die door leden en door sprekers van buiten de vereniging werden uitgesproken. Tegenwoordig organiseren we tien lezingen per jaar die allemaal worden gehouden door een lector van buiten de vereniging die affiniteit heeft met een bepaald onderwerp. In de praktijk betekent dit dus dat er elke maand een openbare lezing is. Daarnaast wordt er ook een symposium, verenigingsweekend en vakantie georganiseerd. Leden kunnen zelf hun steentje bijdragen aan de vereniging door een kring op te zetten, deel te nemen aan commissies, moties in te dienen op ledenvergaderingen of door een bijdrage te leveren aan ons verenigingsblad Documentum.

“O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd”

Grondslag

Depositum Custodi betekent letterlijk ‘bewaar het pand’. Dit is ontleend aan 1 Timotheüs 6:20 en 21: ‘O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.’ Op DC hebben wij de openbaring van God door Zijn Woord, de Bijbel, als fundament. Zoals een gebouw niet kan blijven staan zonder fundament, kan de vereniging niet zonder de Bijbel. Aan de Bijbel kennen we daarom het hoogste gezag toe op onze vereniging. Naast de Bijbel maken we gebruik van verschillende belijdenisgeschriften zoals de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, omdat deze geschriften de Bijbelse leer adequaat weergeven. Als vereniging willen we in de gereformeerde traditie staan. Vragen die wij nu hebben, zijn soms in het verleden ook al gesteld en beantwoord. Van die antwoorden kunnen wij nu nog profijt hebben. Daarom is het goed om boeken uit deze gereformeerde traditie te bestuderen. Zij kunnen ons helpen een richting te geven aan onze leer en ons leven. Om deze reden zit ieder lid op een Institutiekring waarbij we in 4 jaar de Institutie van Calvijn lezen. In 2 Petrus 1:19 lezen we: ‘En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.’ We hopen dat alle activiteiten in dat Licht mogen staan!