Ledenvergaderingen

Uiteraard worden er op DC ook ledenvergaderingen (LV’s) gehouden. Jaarlijks worden vijf of zes vergaderingen belegd. Geruime tijd voordat de LV plaatsvindt, stuurt de abactis zowel de notulen van de voorgaande LV als het convocaat van de aankomende LV rond. In het convocaat staan de plaats, datum en tijdstip van aanvang vermeld, alsook de onderwerpen die besproken zullen worden. Dit zijn allerhande onderwerpen die de gang van zaken op de vereniging aangaan.

Leden, commissies en kringen worden ook tijdens de LV geïnstalleerd dan wel gedechargeerd en gedurende de laatste LV’s van het jaar wordt het nieuwe bestuur gekozen en geïnstalleerd. Het bestuur kan tijdens LV’s beleidswijzigingen voorstellen en de leden kunnen daar op hun beurt door een amendement wijzigingen in aanbrengen. Ook kunnen de leden door een motie de aandacht vestigen op andere onderwerpen die zij belangrijk vinden. Tijdens de vergadering worden nieuwe voorstellen, amendementen en motie’s onder leiding van de praeses uitgebreid bediscussieerd, waarna een stemming volgt. De LV is een leuk aspect van de studentenvereniging.

De LV wordt gekenmerkt door veel formaliteiten, maar er heerst een gezellige sfeer. Door het bijwonen van de LV’s heb je inspraak in de gang van zaken op DC en raak je meer betrokken bij de vereniging. Daarnaast leer je om je mening te vormen, die mening te beargumenteren en kritisch te luisteren naar anderen. Het bijwonen van de ledenvergaderingen draagt absoluut bij aan een goed DC-lidmaatschap.