Ledenvergaderingen

DC is niet alleen voor studenten, maar ook volledig dóór studenten. Daarom worden er op DC jaarlijks zes ledenvergaderingen (LV’s) belegd. De LV wordt gekenmerkt door formaliteiten, maar er heerst een gezellige sfeer. Op een LV wordt stevig gediscussieerd en worden belangrijke beslissingen genomen. Door het bijwonen van de LV’s heb je inspraak in de gang van zaken op DC en raak je meer betrokken bij de vereniging. Daarnaast leer je om je mening te vormen, die mening te beargumenteren en kritisch te luisteren naar anderen. Het bijwonen van de ledenvergaderingen draagt absoluut bij aan een goed DC-lidmaatschap.

Geruime tijd voordat de LV plaatsvindt, stuurt de abactis zowel de notulen van de voorgaande LV als het convocaat voor de aankomende LV rond. In het convocaat staan de onderwerpen die besproken zullen worden. Dit zijn allerhande onderwerpen die de gang van zaken op de vereniging aangaan.

Leden, commissies en kringen worden tijdens de LV geïnstalleerd dan wel gedechargeerd. De derde en de zesde LV is vaak extra bijzonder, omdat het nieuwe bestuur dan respectievelijk gekozen en geïnstalleerd wordt. Het bestuur kan tijdens LV’s beleidswijzigingen voorstellen en de leden kunnen daar op hun beurt door een amendement wijzigingen in aanbrengen. Ook kunnen de leden door een motie de aandacht vestigen op andere onderwerpen die zij belangrijk vinden. Tijdens de vergadering worden nieuwe voorstellen, amendementen en moties onder leiding van de praeses uitgebreid bediscussieerd, waarna een stemming volgt.