Grondslag

‘En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.’

2 Petrus 1:19

Depositum Custodi betekent letterlijk ‘bewaar het pand’. Dit is ontleend aan 1 Timothëus 6 :20 en 21: ‘O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.’ Op DC hebben wij de openbaring van God door Zijn Woord, de Bijbel, als fundament. Zonder fundament is een huis gedoemd om in te storten. Zonder Gods Woord zou onze vereniging ook niet voort kunnen bestaan. En we mogen met volle overtuiging zeggen dat ons fundament zeer vast is, zoals Petrus dat geïnspireerd door de Heilige Geest getuigt in zijn tweede zendbrief. Aan de Bijbel kennen we het hoogste gezag toe op onze vereniging.

Naast de Bijbel maken we ook gebruik van de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, omdat deze belijdenisgeschriften de Bijbelse leer adequaat weergeven. Als vereniging willen we in de gereformeerde traditie staan. Vragen die wij nu kunnen hebben rondom Gods Woord, zijn soms eeuwen terug ook al gesteld en beantwoord. Van die antwoorden kunnen wij nu nog profijt hebben. Daarom is het ook goed om op de Institutiekringen en andere studiekringen boeken van reformatoren en nadere reformatoren te bestuderen. Zij kunnen richting geven aan onze leer en ons leven.

Trouw zijn aan de Bijbel en de belijdenisgeschriften betekent voor ons ook de erkenning van onze zondige natuur. Wij zijn niet meer in staat om God te behagen en missen dus het hoogste levensdoel. Maar God roept en bekeert zondaren in Zijn vrije en onverdiende genade, zodat zij Hem door de werking van de Heilige Geest oprecht leren dienen. Om tot die gemeente te mogen behoren, roept God ons door de prediking van het Evangelie. Bij degenen die inwendig geroepen zijn, vindt het Evangelie weerklank in het hart en gaat, zoals de bovenstaande tekst dat omschrijft ‘de morgenster op in onze harten’. We hopen dat alle activiteiten op DC in dat Licht mogen staan!