Historisch perspectief
“Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen”
Lector: Prof. dr. B.T. Wallet